miércoles, 7 de diciembre de 2016

El Acuerdo de la Cortes en L'Eliana 2000

En la edición de diciembre del periódico de L'Eliana 2000 se hace una referencia a la aprobación por unanimidad de la Propuesta de la Plataforma 15 Minutos en las Cortes Valencianas.Acuerdo de las Cortes Valencianas sobre la Propuesta de la Plataforma 15 Minutos


EMILIO ARGUESO TORRES, secretari primer de les Corts, en I'exercici de les funcions que m'atribueix I'article 33 del Reglament de les Corts, Certifique que la Comissiò d'Obres Publiques, Infraestructures i Transports, en la reuniò del dia 23 de novembre de 2016, va adoptar la Resoluciò 877/IX, sobre el suport ales reivindicacions de la Plataforma 15 Minuts, el text literal de la qual es el seguent:

"COMISSIO D'OBRES PUBLIQUES, INFRAESTRUCTURES I TRANSPORTS

La Comissi6 d'Obres Publiques, Infraestructures i Transports, en la reuni6 del 23 de novembre de 2016, ha debatut el text de la Proposici6 no de Ilei sobre el suport ales reivindicacions de la Plataforma 15 Minuts, presentada pel Grup Parlamentari Compromis (RE numero 16.813), I'esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE numero 39.653), I'esmena presentada pel Grup Parlamentan Socialista (RE numero 39.643), I'esmena presentada pel Grup parlamentari Compromis (RE numero 39.465), I'esmena presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE numero 39.473), i I'esmena transaccional presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista, Compromis, Ciudadanos i Podemos-Podem.

Finalment, d'acord amb el que hi ha establert en I'article 162 del RC, ha aprovat la proposici6 no de Ilei amb el text de I'esmena transaccional, incorporat en la resoluci6 seguent:

RESOLUCIO

1) Les Corts mostren el seu suport a les reivindicacions de la Plataforma 15 Minuts.

2) Les Corts insten el Consell a millorar gradualment, segons els condicionaments tecnics i les disponibilitats pressupostaries, els actuals intervals de pas dels serveis de Metrovalencia en totes les estacions i baixadors des de Paterna fins a Lliria per a arribar a intervals de 15 minuts.

3) Les Corts insten la Conselleria d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebraciò del Territori que, d'ara end avant, no es modifiquen els horaris de FGV en la linia 1 que va fins a Betera i de la linia 2 que va fins a Lliria, durant els mesos d'estiu i es mantinga un horari estable durant tot l'any, a excepciò dels festius i els caps de setmana.

4) Estudiar que els finals de trajecte en el recorregut en direcciò a Lliria deixen de ser Paterna i Lliria, i passen a ser la Canyada i Lliria.

5) Millorar gradualment, encara que de manera urgent, durant el periode compres entre 2017 i 2018, els actuals intervals de pas del servei de Metrovalencia a totes les estacions i els baixadors des de la Canyada fins a Lliria, per aconseguir intervals de 15 minuts i dedicar els recursos necessaris per assolir I'objectiu proposat.

6) Establir un calendari de millores dels actuals intervals de pas dels serveis de Metrovalencia a totes les estacions i els baixadors des de Paterna fins a Lliria per arribar, l'1 de gener de 2019, a intervals de 15 minuts.

7) Donar compte a les Corts, cada sis mesos, fins al 31 de desembre de 2018, del grau de compliment d'aquesta resoluciò.

Palau de les Corts. Valencia, 23 de novembre de 2016. 
EI president, Vicente Arques Cortes. 
EI secretari, Juan de Dios Navarro Caballero".